Zoologisk Museum

Zoologisk Museum


Zoologisk Museum er lukket

Efter 52 gode år lukkede det traditionsrige Zoologisk Museum for besøgende den 23. oktober 2022. Lukningen er et led i forberedelserne til den nye museumsbygning, der samler hele Statens Naturhistoriske Museum i nye fantastiske rammer i Botanisk Have. Museet forventer at slå dørene op til den nye bygning i 2025.

I mellemtiden kan du fortsat besøge Statens Naturhistoriske Museums særudstillinger på Øster Voldgade 5-7 og Palmehuset i Botanisk Have, hvor der venter masser af oplevelser i naturens verden.

Se mere om den nye museumsbygning og de aktuelle særudstillinger på snm.ku.dk.

Om Zoologisk Museum

Zoologisk Museum er en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Vores udstillingsafdeling har ansvaret for de permanente og midlertidige udstillinger, hvor du bl.a. kan lære noget om, hvordan dyrelivet forandrer sig, hvis du rejser fra Nordpolen til Sydpolen, livet i Danmark efter istiden, og hvilke dyr, der lever i de store oceaner.

Zoologisk Museum har store samlinger af flercellede dyr, som anvendes i mange forskellige forskningsprojekter over hele verden. Denne forskning er organiseret omkring tre videnskabelige faggrupper: hvirveldyr og kvartærzoologi; entomologi (edderkopper, myriapoder og insekter); og andre hvirvelløse dyr. Museets videnskabelige stab deltager desuden i undervisningen på en række specialiserede kurser ved universitetet og som vejledere på diverse projekter.
         
I samarbejde med de øvrige institutter ved Københavns Universitet deltager Statens Naturhistoriske Museum i undervisningen af bachelor- og kandidat- og ph.d.-studerende.

Bachelor- og specialestuderende

Museets videnskabelige personale fungerer også som vejledere for bachelor- og specialestuderende. Du kan kikke i listen over projektforslag (bachelor og specialer). Hvis du har andre ideer er du altid velkommen til at kontakte en af vores videnskabelige medarbejdere for mere information.

Ph.d.-uddannelsen

Statens Naturhistoriske Museum har en lang tradition for at uddanne ph.d.-studerende, gerne i samarbejde med andre danske og udenlandske undervisnings- og forskningsinstitutioner. Kontakt en videnskabelig medarbejder inden for det relevante forskningsområde, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at lave hele eller dele af dit ph.d.-projekt ved Statens Naturhistoriske Museum.

Undervisningen på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er ansvarlig for flere kurser i biologi og geologi og vores forskere deltager i undervisningen på Biologisk Institut, Institut for Geografi og Geologi og Niels Bohr Instituttet. Statens Naturhistoriske Museum er desuden ved at udvikle et nyt bredt kursus i livets oprindelse og udvikling. Dette kursus vil formentlig blive udbudt første gang i blok 2, 2009.

Botanik

Botanisk Haves dominerende forskningsfelt er planternes systematik, herunder studier af slægskabsforhold (fylogeni) samt artsdannelse og hydridisering. Desuden foregår der bl.a. forskning i biogeografi og i vævskultur med henblik på bevaring af udryddelsestruede arter.

Undervisningen i Botanisk Have er primært knyttet til de aktuelle forskningsfelter (f.eks. kurset Fylogenetiske og molekylære metoder), men der bidrages også til Biologisk Instituts undervisning. Såvel forskning som undervisning tager udgangspunkt i de omfattende samlinger af konserverede og levende planter, ofte suppleret med feltarbejde. Museets og havens videnskabelige medarbejdere fungerer som vejledere på alle niveauer og har adgang til stort set alle moderne forskningsfaciliteter.

Zoologi

Zoologisk Museums forskningsfelt er dyrenes systematik, med beskrivelse af arter og opklaring af deres slægtskabsforhold (fylogeni) på alle niveauer, lige fra populationer til hele dyreriget.

Undervisningen på Zoologisk Museum knytter sig naturligvis til dette brede forskningsfelt, men omfatter også mere generelle emner som biogeografi, kvartærzoologi, artsdannelse og naturbevarelse. Mange specialeemner bliver inddraget i forbindelse med de fylogenetiske undersøgelser, lige fra biometri, studier af dyrenes lyde, og reproduktionsbiologi til studier af ultrastruktur, gen-sekvenser og embryologi med anvendelse af scanning og transmissions elektronmikroskopi og immuncytokemi med konfokal scanningmikroskopi. De indvundne data analyseres med avancerede statistiske modeller.

Mange undersøgelser baserer sig på museets store samlinger, men nyt materiale indsamles løbende, både for at forøge den generelle dækning af dyregrupper, som er i et forskningsfokus, og til brug ved undersøgelser, hvor materialet må behandles på særlige måder for at kunne studeres. Der er en tradition for feltarbejde i forbindelse med specialer, både indenlandske og udenlandske i forbindelse med forskellige af museets forskningsprojekter.

Museets medarbejdere fungerer endvidere i et vist omfang som medvejledere for projekter, som foregår ved andre universitetsinstitutter, og som interne vejledere for projekter, som er baseret uden for Universitetet.

Geologi

Geologisk Museum udbyder i øjeblikket kurser i solsystemet og i palæontologi. Museets forskningsfelter spænder over solsystemet, meteoritter, den tidlige Jord, livets oprindelse og udvikling, klimaforskning, mineralogi og petrologi. Forskningen er dels baseret på studier i museets omfattende samlinger af geologiske genstande, dels på data indsamlet i forbindelse med feltarbejde og flere forskellige remote sensing teknikker.

Geologisk Museum råder over flere laboratorier med et elektronmikroskop og avancerede massespektrometre og har desuden mulighed for at bruge de øvrige laboratorier i Geocenter Danmark, som Geologisk Museum er en del af.

Der er rige muligheder for at lave bachelor-, speciale- og ph.d.-projekter på Geologisk Museum. Hvis du er interesseret så henvend dig til en af vore forskere eller kontakt Henning Haack for at høre om mulighederne.
Adresse

Universitetsparken 15
2100 København Ø .


Kontakt info

Telefon: 3532 2222


E-mail: snm@snm.ku.dk


Åbningstider

Tirsdag - Søndag
kl. 10.00 - 17.00


 


Website

Zoologisk Museum's websiteZoologisk Museum
Zoologisk Museum
Zoologisk Museum
Zoologisk Museum