Danske Bank

Danske Bank


Danske Bank i Danmark tilbyder danske og internationale kunder en bred vifte af rådgivning og konkrete bankydelser.

Ydelser og kunder
I alt betjener Danske Bank 2,2 mio. privatkunder samt en væsentlig del af erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder i Danmark. Blandt vores ydelser er

  • ind- og udlån
  • investering og formuepleje
  • leasing
  • aktier og obligationer
  • valutahandel
  • realkredit
  • pension og forsikring.
Tilgængelighed
Danske Bank er Danmarks største bank med mere end 300 afdelinger, ni finanscentre, seks landbrugscentre og 1.000 hæveautomater fordelt bredt over hele landet fra Neksø til Skagen. Derudover har vores kunder adgang til 24 timers telefonisk betjening, ligesom kunderne via vores online-løsninger som eksempelvis Danske Netbank kan få overblik over deres økonomi 24 timer i døgnet - 365 dage om året.

Medarbejdere
Danske Bank beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i Danmark. Vores veluddannede og professionelle medarbejderstab tilbyder vores kunder en individuel betjening, der er tilpasset kundernes ønsker og behov.

Udvikling
Danske Bank-koncernen udbygger løbende sine forretningsaktiviteter i takt med de forretningsmæssige muligheder, og når der kan opnås en tilfredsstillende rentabilitet. I kraft af sin betydelige kapitalstyrke kan koncernen gennemføre udbygninger i forretningsomfanget, samtidig med at de bestående aktiviteter tilpasses den skærpede konkurrence.

Økonomi
I 2008 havde Danske Bank et resultat før skat på 6 mia. kr.

Vision og mission


Danske Bank-koncernens vision er "En platform – exceptionelle brands", og koncernens mission er "Den bedste lokale finansielle partner". Forretningsområderne i koncernen kan frit skabe egne visioner og missioner, der kan underordnes den overordnede vision og mission. Danske Bank i Danmark deler mission med koncernen, men har sin egen vision, "Nummer ét. Punktum".

Vision: Nummer ét. Punktum
I Danske Bank i Danmark vil vi være Nummer ét. Punktum. Det betyder, at vi specifikt stræber efter at være den foretrukne bank på det danske marked - både for privat- og erhvervskunder.

Mission: Den bedste lokale finansielle partner
Koncernen vil være den bedste lokale finansielle partner. Koncernens finansielle partnerskab og forhold til kunden tager udgangspunkt i gensidighed og er baseret på respekt, åbenhed, ærlighed, lydhørhed, et godt kendskab til alle kundens forhold, behov og ønsker samt balance mellem det, koncernen giver, og det, den modtager. Sidstnævnte udmønter sig bl.a. i koncernens Corporate Responsibility-politik (CR).

Kerneværdier


Danske Bank-koncernen er baseret på fem kerneværdier: kompetence, ordentlighed, værdiskabelse, engagement og tilgængelighed. Alle forretningsområder i koncernen arbejder selvstændigt med at fortolke værdierne. Danske Bank i Danmark deler værdier med Danske Bank-koncernen.

Fælles pejlemærker for arbejdet med vision og mission

  • Kompetence - gennem høje standarder for kvalitet og faglighed.
  • Ordentlighed - i forretningsadfærd og som en del af samfundet.
  • Værdiskabelse - for kunder, medarbejdere og aktionærer.
  • Engagement - i kundens finansielle forhold.
  • Tilgængelighed - elektronisk og fysisk.
I overensstemmelse med koncernens kerneværdier ønsker vi i Danske Bank i Danmark fortsat at udvikle og forbedre det, vi tilbyder vores kunder. Kerneværdierne er det kompas, vi retter ind efter i vores arbejde med at blive den bedste lokale finansielle partner. Både etisk og professionelt.

Organisation


Danske Bank-koncernen har mere end 24.000 ansatte og er repræsenteret i 13 lande. Organisationen består af ledelse, forretningsområder og ressourceområder. Danske Bank er et forretningsområde i Danske Bank-koncernen. Danske Bank består af en ledelse, bankaktiviteter fordelt på ni regioner og seks overordnede ressourceområder.

Ledelse
Henrik Normann er direktør for Danske Bank og sidder herudover i Danske Bank-koncernens eksekutivkomite, der har ansvar for at koordinere tværgående koncernaktiviteter. Under direktøren for Danske Bank arbejder ni regionsdirektører og under dem et antal filialdirektører.

Ni regioner
Ansvaret for filialnettet og finanscentrene er placeret hos de ni regionsdirektører og rækken af filial-, privat- og erhvervsdirektører.

Danske Bank består af i alt 380 afdelinger samt ni finans- og seks landbrugscentre.

Seks ressourceområder
Danske Bank har overordnet seks ressourceområder, der implementerer og udfører koncepter.

  • Forretningsudvikling
  • Jura
  • HR
  • Kredit
  • Kompetenceudvikling
  • Økonomi
Der findes tilsvarende ressourceområder på koncernniveau.

Historie


Historien om Danske Bank er historien om tre af Danmarks første storbanker, der sammen kom til at hedde Den Danske Bank, siden Danske Bank. Danske Bank har gennem årene været et centralt forretningsområde i koncernen.

1800-tallet: Tre private storbanker fødes
I 1846 åbnede Danmarks første private bank, Fyens Discontokasse, som siden - via en række fusioner - blev landsdækkende under navnet Provinsbanken. Den 5. oktober 1871 blev Den Danske Landmandsbank grundlagt af sadelmageren Gottlieb Hartvig Abrahamsson Gedalia. Isak Glückstadt blev direktør i 1872 og var leder af banken i 38 år, indtil sønnen Emil fulgte efter på posten i 1910. I 1873 fik Danmark endnu en storbank, Handelsbanken.

1920-1950: Fra landmandsbank til danskernes bank
I 1910 var Den Danske Landmandsbank Skandinaviens største bank. Det gav derfor samfundsmæssige rystelser, da banken under efterkrigstidens krise i 1922 kom i så store vanskeligheder, at den måtte rekonstrueres med hjælp fra staten. Efter rekonstruktionen genvandt banken hurtigt sin styrke.

Den Danske Landmandsbank forblev Danmarks største bank, og perioden fra 1920 til 1950 var præget af vækst og udbygning af filialnettet. I 1976 tog banken konsekvensen af væksten og sin reelle kundebestand og skiftede navn til Den Danske Bank.

1960-1990: Liberalisering og fusioner
Perioden var præget af en strukturrationalisering i banksektoren. Afgørende for Den Danske Banks udvikling var desuden den begyndende liberalisering af lovgrundlaget for bankvirksomhed og dermed optakten til fri konkurrence.

Liberaliseringen gav friere tøjler for markedsføring og produktudvikling og fortsatte teknologiske fornyelser. Men den gav også konkurrence udefra og bankdrift på rene markedsvilkår. Tanken om fusioner lå derfor lige for.

1990: Fusion mellem tre traditionsrige storbanker
Som en indirekte følge af udviklingen fusionerede Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken den 6. april 1990 til en bank, der kom til at bære navnet Den Danske Bank. Tiden efter fusionen blev brugt til økonomisk og organisatorisk konsolidering. I 2000 ændredes navnet til Danske Bank.

2007 - Sammensmeltningen af Danske Bank og BG Bank
2007 var året, hvor BG Bank, der blev en del af Danske Bank-koncernen i 2001, smeltede sammen med Danske Bank til én bank. De to banker havde siden fusionen i 2001 nærmet sig hinanden. Med sammensmeltningen har Danske Bank opnået en stærkere position på det danske marked med flere filialer og større tilgængelighed for kunderne.
Adresse

Holmens Kanal 2-12
1092 København


Kontakt info

Telefon: 33 44 00 00


E-mail: danskebank@danskebank.com


Website

Danske Bank's websiteDanske Bank