Konsul Axel Nielsens Mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Konsul Axel Nielsens mindelegat er stiftet i 1940 efter testamentarisk bestemmelse af konsul Axel Nielsen, der levede og virkede i Odense, blandt andet som ejer af Odense Ægforretning A/S.

Efter Mindelegatets fundats ydes der bl.a. støtte til unge danske mænds og kvinders uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der støtte til studerende ved samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter.


Krav

Legaterne gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet af minimum tre måneders varighed. Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Det er en betingelse for støtte, at studieopholdet tidligst var afsluttet den 1. januar 2009.


Hvordan søges legatet?

For at komme i betragtning må Mindelegatets ansøgningsskema anvendes. Der skal bl.a. fremlægges dokumentation for den udenlandske uddannelsesinstitutions accept af ansøgerens tilknytning til institutionen, ligesom et fyldestgørende budget må foreligge. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe dokumentation inden ansøgningsfristen, vil en eventuel legattildeling først komme til udbetaling, når den fornødne dokumentation foreligger.

Ansøgningsskema til Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Send ansøgningen til:

Kontor:
Åkandevej 27
3500 VærløseAnsøgningsfrist

Fristen for indlevering af ansøgninger er den 24. februar 2009, kl. 12.


Uddelinger

Legatportionerne udgør som udgangspunkt mellem 5.000 og 20.000 kr.


Kontakt

Kontor:
Åkandevej 27
3500 Værløse
Tlf. 44 48 47 57
E-mail: administrator@axelnielsensmindelegat.dk