Begrænsning af udgifter på institutionerne i 2010

Begrænsning af udgifter på institutionerne i 2010

Undervisningsministeriet og dets institutioner skal bidrage til genopretningen af dansk økonomi.
Med aftalen om genopretning af dansk økonomi er der frem mod 2013 skabt bedre sammenhæng mellem de offentlige udgifter og indtægter. Det sker blandt andet med udgangspunkt i uændret offentlig driftsøkonomi. Der forventes imidlertid betydeligt større statslige driftsudgifter i 2010 end budgetteret på finansloven for 2010. På den baggrund har Finansministeriet udstedt et cirkulære, der reducerer de statslige driftsbevillinger med én milliard kroner i 2010.

Nødvendigt tiltag

Cirkulæret indebærer, med undtagelse af Folketinget, retsvæsenet og Forsvarskommandoen, en reduktion af alle ministeriers driftsrammer, herunder Undervisningsministeriets. Reduktionen svarer til én procent for hele 2010. Undervisningsminister Tina Nedergaard udtaler: ”Tiltaget er nødvendigt for at sikre en balance i den offentlige økonomi i kølvandet på finanskrisen. Selv om det ikke er nemt, er det også nødvendigt at bede institutionerne i undervisningssektoren om at forberede sig på denne dispositionsbegrænsning i indeværende år. Finansministeren har udmøntet besparelsen på én procent, som gælder for hele bevillingen i 2010, på tværs af alle driftsområder, og vi må derfor tilsvarende bede alle uddannelsessektorer om at bidrage. Der vil snarest muligt blive udsendt breve til institutionerne om den tekniske udmøntning.” I tillæg til reduktionerne af bevillinger til uddannelsesinstitutionerne gennemføres en parallel reduktion på én procent af bevillingerne til Undervisningsministeriets departement, styrelser, statsinstitutioner, faste tilskud samt forsøgs- og udviklingsmidler mv. Kilde: Undervisningsministeriet