Pædagoger i undervisningen gør en positiv forskel

Pædagoger i undervisningen gør en positiv forskel

Forsøg med udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger i undervisningen i de første skoleår styrker elevernes trivsel og læring. Det viser en ny undersøgelse.

Pædagoger og skolefritidsordninger er en integreret del af folkeskolen. Børnehaveklasseledere skal være pædagoguddannede, og lærere og børnehaveklasseledere kan samarbejde om undervisningen fra børnehaveklasse op til 2. klasse i den såkaldte samordnede indskoling.

I en lang række skolestartforsøg har også pædagoger fra skolernes SFO kunnet samarbejde med lærerne om undervisningen. Disse forsøg er nu blevet evalueret af Rambøll. Evalueringen viser, at lærer-pædagog-sam­arbej­det om undervisningen gør en positiv forskel på en række væsentlige områder. Pædagoger i undervisningen skaber forbedrede muligheder for at tilgodese:

    -et sammenhængende børneliv, hvor SFO-pædagoger i samarbejde med lærere og børnehaveklasseledere tilrettelægger skoledagen for de yngste skolebørn, således at læring, fysisk udfoldelse og praktiske og sociale aktiviteter tilrettelægges med et samlet perspektiv over hele dagen

    -børnenes trivsel i undervisningen ved reducering af undervisningsforstyrrende støj og uro

    -at undervisningens faglige mål for de yngste skolebørn i højere grad tilrettelægges som en kombination af teoretisk viden og praktiske kundskaber og aktiviteter

    -forbedret kvalitet af skole-hjem-samarbejdet

    -forbedrede muligheder for inklusion af børn med  indlæringsvanskeligheder.

”Den ny evaluering af skolestartforsøgene bekræfter, at et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger om folkeskolens undervisning gør en positiv forskel. Jeg vil derfor arbejde for, at kommuner og skoler kan udvide samarbejdet mellem lærere og pædagoger med udgangspunkt i de gode erfaringer fra de mange skolestartforsøg”, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini og fortsætter:

”Det er vigtigt med et samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen, fordi det giver en bedre skoledag for eleverne. Eleverne får både lærernes undervisningskompetencer og pædagogernes fokus på trivsel, fællesskaber og praktiske og kreative læringsmiljøer.”

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil nu arbejde for at få politisk opbakning i folkeskoleforligskredsen til de nødvendige lovændringer.


Ikke erstatning for lærerne

Ifølge Rambølls evaluering er der intet, der tyder på, at pædagogerne med de udvidede muligheder benyttes i stedet for lærerne i undervisningen. Tværtimod viser evalueringen, at pædagogerne bidrager til, at lærerne i højere grad får mulighed for at fokusere på undervisningens faglige indhold. Pædagogerne løser undervisningsopgaver, hvor de med deres særlige professionskompetencer kan bidrage til elevernes læring og trivsel.

For at opnå et succesfuldt samarbejde peger evalueringen på opbakning fra ledelsen, klare procedurer og retningslinjer for samarbejdet, tid til fælles møder og uformel sparring samt accept af hinandens faglighed.

Det er lærerne i forsøgene, der i samarbejdet med pædagogerne har ansvar for, at undervisningens faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Pædagogernes ansvar og rolle varierer alt efter, hvilke fag og opgaver de deltager i. Særligt i den praksisorienterede og kreative undervisning har pædagogerne haft mere ansvar og i højere grad varetaget (dele af) undervisningen bl.a. i forbindelse med holddannelse.

Pædagogerne tager sig af en række trivselsmæssige opgaver blandt eleverne, den jævnlige kontakt med forældrene og deltager i udviklingen af års- og elevplaner. Derudover giver de lektiehjælp i SFO’en.

 
Baggrund

Siden juni 1998 har børne- og undervisningsministeren med hjemmel i folkeskolelovens § 55, stk. 1 og 2, godkendt igangsætning af en række forsøg med skolestart, som har krævet dispensation fra folkeskoleloven. På evalueringstidspunktet (foråret 2012) havde 226 skoler fordelt på 16 kommuner igangværende forsøg med skolestart. For disse forsøg gælder, at alle har dispensation fra folkeskolelovens § 28, stk. 1, hvorved pædagoguddannede medarbejdere fra fritidsordninger har fået tillagt undervisningskompetence til at varetage undervisningsopgaver i samarbejde med lærerne fra 1. op til og med 3. klassetrin.

Der er i dag mulighed for samordnet indskoling i folkeskolen. I den samordnede indskoling kan såvel læreruddannede som pædagoguddannede undervise eleverne fra børnehaveklasse til og med 2. klasse, så længe undervisningen varetages både af børnehaveklasseledere (med pædagoguddannelse) og lærere.

I skolestartforsøgene er der givet en dispensation, der udvider kredsen af pædagoger i undervisningen. Herved har pædagoguddannede SFO-medarbejdere i et eller andet omfang kunnet varetage selvstændige undervisningsopgaver fra 1.– 3. klassetrin i teamsamarbejde med lærerne. Det har i forsøgene været skolelederens ansvar at sikre, at undervisningsopgaverne, som de pædagoguddannede varetager i disse forsøg, stemmer overens med deres uddannelsesmæssige forudsætninger.

Datagrundlag
Rambølls evaluering baserer sig på en gennemgang af eksisterende viden om forsøg med skolestart (litteraturstudie), der i hovedsagen bygger på tidligere gennemførte evalueringer af forsøg med skolestart, samt på kvalitative casestudier på udvalgte skoler, som på evalueringstidspunktet har igangværende forsøg. Litteraturstudiet omfatter materiale, der er empirisk baseret, og hvor dataindsamling og analyse er gennemført ved brug af videnskabelige metoder. Litteraturstudiet omfatter 18 undersøgelser, der i varierende omfang belyser de enkelte temaer. Casestudierne har bidraget med viden om alle evalueringens temaer. Derudover har det været muligt at lægge særlig vægt på temaer, der slet ikke eller kun i begrænset omfang er belyst gennem litteraturstudiet.

Evalueringens konklusioner bygger alene på kvalitative data. Det har grundet forsøgenes historik ikke været muligt at opstille et kvantificerbart, evidensbaseret evalueringsdesign. 

Kilde: UVM