Boliggaranti i Sønderborg

Boliggaranti i Sønderborg

Er du bosat i Danmark uden for postnumrene 6200-6499 tilbyder Kollegiernes Kontor Sønderborg dig boliggaranti i Sønderborg, når du starter på en uddannelse i Sønderborg.

Hvem kan søge en kollegiebolig

 • Alle, der søger ind ved en uddannelse, som er anerkendt af Statens Uddannelsesstøtte som støtteberettiget
 • Alle, der søger/opnår en lærlinge- eller elevuddannelse
 • For ansøgere til flerrums boliger kræves der kun at den ene part er under uddannelse

Boligtyper

 • Værelser og 1-rumsboliger kan kun søges/bebos af enkeltpersoner
 • 1½-rums boliger kan søges/bebos af enkeltpersoner og enlige forsørgere med 1 barn
 • Flerrums boliger kan søges/bebos af par og enlige forsørgere med børn

Hvordan er chancen for en bolig

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt (gerne 1 år før forventet start)
 • Søg på alle boligtyper
 • Søg indflytning allerede 2 måneder før påbegyndelse af uddannelse
 • Tilflyttere tilgodeses før lokalboende i Sønderborg-området

Opmærksomheden henledes på følgende

 • Er ansøgningen mangelfuldt, urigtigt eller ufuldstændigt udfyldt bliver den annulleret
 • Oplysningernes rigtighed er angivet på tro og love
 • Indstillingsudvalget forbeholder sig ret til at foretage kontrol af de opgivne oplysninger
 • Er ansøgeren under 18 år, kræver forældres/værges underskrift (fremsendes separat)

Behandling af ansøgere

 • Når vi har modtaget en ansøgning, behandles den efter nogle fastlagte indstillings-kriterier, hvor de, som skønnes at have størst behov, kommer først ind
 • Ansøgerens nuværende bopæl, sociale og økonomiske forhold afgør placering i kategori A-F, hvor A er højeste prioritet. Dato for modtagelsen afgør rækkefølgen for placering i den respektive gruppe

Indstillingsudvalg

 • De studerendes råd ved Sønderborgs uddannelsesinstitutioner udpeger medlemmer til indstillingsudvalget
 • Udvalget behandler indkomne dispensationsansøgninger m.v.

Tildeling af boliger

 • Ledige boliger tilbydes først ansøgere i gruppe A, herefter gruppe B, osv
 • Tilbudsbrev skal besvares inden for 3 dage – i modsat fald tilbydes boligen til anden side
 • Efter accept fremsendes lejekontrakt samt indbetalingskort til dækning af depositum og den 1. måneds husleje.

Kontakt venligst Boliggaranti i Sønderborg, hvis du har spørgsmål på Telefon: 7442 4849 Mail: kontor@kk.kollegie6400.dk