62 millioner kroner til udsatte børn og unge i skoler

62 millioner kroner til udsatte børn og unge i skoler

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 62,2 millioner kroner i 2013-2016 til initiativer, der skal støtte de mest udsatte børn og unge i skole og uddannelse.

Partierne bag satspuljeaftalen (Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 på børne- og undervisningsområdet. Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini udtaler:

"Jeg er særligt glad for, at alle forligspartier har bakket op omkring styrkelsen af anbragte børn og unges undervisning på interne skoler. Projektet bygger videre på den lovgivning, som allerede er gennemført med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget for at styrke dialogen og samarbejdet mellem den anbringende kommune og den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende. Jeg fremsætter til november yderligere forslag til lovgivning for at styrke kvaliteten af undervisningen for de anbragte børn ved at stille krav om lærerkvalifikationer på anbringelsesstederne og mindstekrav til antallet af elever ”.

Satspuljeprojektet om Anbragte børns undervisning skal være med til at styrke kvaliteten af undervisningen på de interne skoler på anbringelsessteder. Det skal ske dels ved at understøtte og styrke samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder, dels ved at understøtte en styrkelse af tilsynet gennem implementering af ny vejledning og udarbejdelse af inspirationsmateriale. Indsatsen skal betyde, at flere af de anbragte børn og unge får et undervisningstilbud, der giver dem grundlag for at få videre uddannelse end grundskolen. Samarbejdet skal omfatte ledere, lærere og pædagoger og skal understøttes gennem blandt andet netværk.

Projekterne er:

  • Der er afsat i alt 8 mio. kr. til Anbragte børns undervisning i årene 2013-2015. Der igangsættes aktiviteter i forhold til både kommunerne og de interne skoler med henblik på f.eks. at formidle eksempler på god undervisningspraksis. Der etableres netværk blandt ledere og lærere på anbringelsessteder. Arbejdet vil blive løbende evalueret og vil blive fulgt op af reviderede vejledninger og andet materiale, herunder eksemplariske forløb.
  • Der er afsat i alt 43,0 mio. kr. i årene 2013-2016 til en fortsættelse af FastholdelsesTaskforcen, der understøtter, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Netværkslokomotivet. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere, så de kan møde behovene på det moderne arbejdsmarked.
  • Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 til forsøg med videreudvikling af målrettede indsatser, der skal sikre unge med særlige behov bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviter i relation til STU ordningen. Forsøgsarbejdet forankres hos TV Glad.

    Satspuljemidler udmøntet på Ministeriet for Børn og Undervisnings område indgår i aftaler indgået i Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

    Kilde: UVM