Regeringen genindfører gruppeprøver og udvikler nye prøveformer

Regeringen genindfører gruppeprøver og udvikler nye prøveformer

Relevante parter bliver spurgt om deres bud på nye prøve- og eksamensformer, før regeringen fra næste skoleår genindfører de efterspurgte gruppeprøver og gruppeeksamener.
Regeringen genindfører de efterspurgte gruppeprøver og gruppeeksamener på alle niveauer fra folkeskolen til universiteterne. For alle prøver gælder det, at bedømmelsen skal være individuel. På Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil det blandt andet være i fagene matematik og naturfag i folkeskolen, dramatik og mediefag i stx-uddannelsen, erhvervscase i hhx-uddannelsen og grundforløbsprøven i de merkantile erhvervsuddannelser. Børne- og undervisningsministeren og uddannelsesministeren vil drøfte med elever, studerende, institutioner, aftagere og censorer, hvordan reglerne for gruppeprøver og -eksamener på de forskellige niveauer indrettes bedst muligt. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har arbejdet aktivt på at genindføre muligheden for gruppeprøver, siden den blev afskaffet af den tidligere regering. ”Det er vigtigt, at gruppeprøver igen kan bruges som en blandt mange prøve- og eksamensformer. Prøve- og eksamensformerne skal afspejle virkelighedens arbejdsmetoder. Elever og studerende vil efter sommer igen kunne gå til gruppeprøve og gruppeeksamen i en række fag. Samtidig vil vi afprøve nye prøve- og eksamensformer i et udviklingsprogram, der dækker hele uddannelsesområdet,” siger Christine Antorini. På Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil de tidligere regler for gruppeprøver blive genindført på relevante områder med virkning fra begyndelsen af skoleåret 2012-13. Forud vil Ministeriet for Børn og Undervisning indgå i en dialog med relevante aktører, som får mulighed for at bidrage med ideer til, hvilke prøver der både på kort og på længere sigt med fordel kan være gruppeprøver. Som led i en generel udvikling af prøverne gennemføres et udviklingsforløb i perioden 2012-14. Gruppeprøverne vil indgå i udviklingen af nye prøveformer. Indførelse og anvendelse af gruppeprøver skal ses i en sammenhæng med udvikling og fornyelse af prøver og eksamen generelt. Uddannelsesministeriet gennemfører en møderække med interessenterne i januar 2012. På baggrund af dialogmøderne udarbejder ministeriet et forslag til nye regler, som sendes i høring med henblik på, at de får virkning fra den 1. september 2012. Samtidig samler ministeriet eksamensreglerne for de videregående uddannelser. Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at det på Uddannelsesministeriets område er vigtigt at få interessenternes vurdering af, hvordan rammerne for prøver og eksamen indrettes bedst fremover. ”Jeg er glad for, at vi nu sætter gang i en proces for at få genindført en prøveform, som har været efterspurgt på uddannelserne, siden den tidligere regering besluttede at fjerne den i 2005. Regeringen vil se fremad og udvikle eksamensregler, der gør uddannelserne bedre. Vi vil spørge de studerede og de andre interessenter, hvad de savner i de nuværende eksamensformer, og høre deres bud på nye regler. Dialogen skal være med til at afklare, om der for eksempel skal sættes et loft over antallet af deltagere i en gruppe, og om de studerende skal have retskrav til at gå til individuel eksamen. Det er også vigtigt, at aftagersiden høres, for de ved, hvilke kompetencer blandt de færdiguddannede, der efterspørges,” siger Morten Østergaard. Kilde: UVM.dk