Råd har fokus på vækst og kvalitet i uddannelserne

Råd har fokus på vækst og kvalitet i uddannelserne

Erhvervsakademi- og professions bachelor uddannelserne skal bidrage til øget vækst og kvalitet i uddannelserne. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbachelor¬uddannelser har afgivet sin årlige beretning.
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne skal i endnu højere grad bidrage til øget vækst. Det er et af fokuspunkterne i Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelsers beretning for 2010. Beretningen indeholder en status for uddannelsesområdet og en redegørelse for rådets arbejde i 2010. Rådet har blandt andet givet anbefalinger om sammenhængen i de videregående uddannelser og om uddannelsernes udviklingsbegreb.

Uddannelsessystemet skal fremtidssikres

Beretningen definerer også to centrale strategiområder, som vil være retningsgivende for rådets arbejde i 2011, og som rådet vil afgive konkrete anbefalinger indenfor: vækstperspektivet – uddannelsernes bidrag til vækst og relationen mellem uddannelserne og praksis samt kvalitet i uddannelserne. "Uddannelse og viden er i stigende grad en global konkurrencefaktor. Vi skal fremtidssikre det danske uddannelsessystem, så det bidrager til at fremme væksten i samfundet. Den målsætning indgår som en væsentlig del af regeringens vækststrategi og i Aftale om Danmark som vækstnation. Jeg er derfor meget tilfreds med, at rådet har valgt at sætte vækst og kvalitet øverst på dagsordenen for rådets arbejde i år, og jeg ser frem til at modtage rådets anbefalinger," siger Troels Lund Poulsen.

Vækstperspektivet

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er kendetegnet ved en stærk praksisnærhed. Uddannelserne har en central betydning for kvalitet og effektivitet i løsningen af de store velfærdsopgaver. Fremover skal uddannelserne i endnu højere grad bidrage til øget vækst i Danmark. Rådet vil sætte fokus på, hvordan erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes vækstpotentiale kan udnyttes gennem øget volumen på uddannelserne, for eksempel ved at styrke opmærksomheden om uddannelsernes eksistens og gode beskæftigelsesmuligheder og ved at rekruttere flere studerende fra erhvervsuddannelserne.

Kvalitet i uddannelserne

For at sikre en høj kvalitet i uddannelserne er det afgørende, at uddannelsesinstitutionernes udvikling af uddannelserne tager højde for efterspørgslen inden for prioriterede beskæftigelsesområder i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Rådet vil derfor se nærmere på resultater og erfaringer, når det gælder udviklingen af uddannelserne og sikringen af deres kvalitet. Rådet vil også drøfte en fremtidig akkreditering af uddannelserne, hvor blandt andet hensynet til den regionale uddannelsesdækning og den tætte inddragelse af interessenter og aftagere vil blive inddraget. Udover de to strategiområder vil rådet i 2011 fortsætte sine drøftelser af den fremtidige uddannelsesdækning og af udviklingsfunktionen på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Fakta om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af undervisningsministeren i 2008. Det har til opgave at rådgive undervisningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelser, herunder om uddannelsernes udvikling, sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder, efter- og videreuddannelse med videre. Rådet skal hvert år inden den 1. marts afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren om rådets virksomhed. Rådet består af en formand, to personligt udpegede medlemmer, 18 medlemmer udpeget af undervisningsministeren efter indstilling fra centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet samt fire tilforordnede som repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger. Rådet mødes seks gange om året. Læs mere om rådets arbejde. Kilde: UVM.dk