Støvring Højskole skal betale penge tilbage

Støvring Højskole skal betale penge tilbage

Undervisningsministeriet har i dag truffet afgørelse i en tilsynssag om Støvring Højskole.
Ministeriet har afgjort, at højskolens kursus med start den 8. februar 2009 ikke er tilskudsberettigende, da det ikke opfylder kravene i lov om frie kostskoler til undervisningens omfang, placering og almene indhold, højskolekursers hovedsigte og kursernes åbenhed. Det er en grundlæggende tilskudsbetingelse, at en højskole skal have længerevarende kurser i mindst 20 uger i et skoleår. Da Støvring Højskole ikke som en følge af ministeriets afgørelse har haft længerevarende kurser i efteråret 2008, opfylder højskolen ikke betingelsen i skoleåret 2008/09. Konsekvensen er, at Støvring Højskole ikke er tilskudsberettiget i hele 2009. Ministeriet kræver derfor i afgørelsesbrevet de cirka 1,5 mio. kr., som er udbetalt i årets første fem måneder tilbagebetalt senest 1. juli 2009. Højskolen kan opnå tilskud igen efter lov om frie kostskoler fra 1. januar 2010, såfremt betingelserne for højskoledrift er opfyldt.

Baggrund

Sagen blev indledt af ministeriet i begyndelsen af februar 2009, da Støvring Højskole omlagde sine kurser og ansatte lederen af Ebeltoft Kurcenter, Flemming Darre, som forstander. I den anledning udtalte højskolens bestyrelsesformand, Thorkild Bækkelund, ifølge oplysninger i pressen, at Støvring Højskole nu ville til at lave kurser for overvægtige. Dette er i modstrid med kravet om, at alle højskolekurser skal være åbne for alle. Det betyder, at en højskole godt kan udbyde kurser om sundhed og overvægt, men de må ikke kun tilrettelægges for overvægtige eller andre med særlige forudsætninger. I forbindelse med tilsynet aflagde ministeriet den 29. april 2009 et uanmeldt tilsynsbesøg på højskolen. Formålet var at se nærmere på kursernes indhold. For at udløse statstilskud skal et højskolekursus opfylde en række betingelser. Blandt de vigtigste er: * der skal være 21 timers undervisning om ugen * undervisningen skal hver uge være spredt ud på 5 hele undervisningsdage, så der er aktiviteter gennem hele ugen * halvdelen af undervisningen skal være af bred almen karakter * kursets hovedsigte skal være livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse * kurserne skal være tilrettelagt således, at de er åbne for alle. Tilsynsbesøget viste, at indholdet i kurset ikke svarede til det, skolen havde beskrevet i det skriftlige materiale, som var indsendt til ministeriet. Under tilsynsbesøget talte ministeriet med skolens forstander, administration, lærere, elever og bestyrelsens formand og næstformand. Ministeriet har i to omgange sendt partshøringsbreve til Støvring Højskoles bestyrelse og fået bestyrelsens bemærkninger til sagen, inden ministeriet har truffet afgørelse i sagen. I forbindelse med tilsynssagen har ministeriet indledt en tilsvarende tilsynssag på Diget - Højskolen ved Skagen. Ministeriet er opmærksom på, at der muligvis er tale om udbetaling af uberettiget tilskud vedrørende en række højskoleelever. Undervisningsministeriet har igangsat en undersøgelse heraf. Hvis undersøgelsen viser, at der er udbetalt statstilskud i strid med lovgivningen, vil tilskuddene skulle tilbagebetales til Undervisningsministeriet. Kilde: Undervisningsministeriet