OECD-rapport: Danske skoleelever ligger middel i forhold til minimumstimetal

OECD-rapport: Danske skoleelever ligger middel i forhold til minimumstimetal

Danmark er fortsat blandt de OECD-lande, der bruger flest penge på uddannelse. Internationalt set er vi imidlertid gennemsnitlige eller derunder, når det gælder antallet af minimumstimer i grundskolen.

Uddannelse er højt prioriteret i Danmark

Ifølge OECD bruger Danmark samlet set 7,9 procent af sit BNP på uddannelse. Dermed lander vi på en tredjeplads på OECD’s årlige opgørelse i ”Education at a Glance 2012”, der samler et bredt udsnit af internationale uddannelsesindikatorer på tværs af OECD-landene. Rapporten er blevet offentliggjort i dag.

På grundskoleområdet ligger Danmark med denne opgørelsesmetode nummer to sammen med Irland - kun overgået af Island. I alt brugte Danmark 3,4 procent af sit BNP i 2009 til grundskole og voksenuddannelse på grundskoleniveau. OECD foretager også en købekraftskorrigeret opgørelse af udgifterne i grundskolen pr. elev. Her ligger Danmark på en tredjeplads blandt OECD-landene for 1.- 6. klassetrin og en ottendeplads for 7.- 10. klassetrin. Begge er noget over OECD-gennemsnittet. Opgørelserne skal dog tolkes med visse forbehold og er baseret på udgifterne pr. elev tilbage i 2009.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini hæfter sig i rapporten ved høj uddannelsesaktivitet i Danmark sammenlignet med de øvrige lande:

”OECD's opgørelser viser endnu engang, at Danmark ligger helt i top i forhold til at tage en uddannelse. Det er helt afgørende, hvis vi på sigt skal klare os i den globale konkurrence. Vi kommer dog generelt for sent i gang med at uddanne os - ikke mindst på erhvervsuddannelserne. Vi har en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have mindst en ungdomsuddannelse, og vi er derfor i
fuld gang med at finde løsninger, så endnu flere unge gennemfører en uddannelse.”

Få timer til danske elever og undervisere

Internationalt tyder rapporten på, at Danmark har forholdsvis få obligatoriske timer til eleverne i grundskolen. Særligt for de små klasser i grundskolen ligger Danmark under OECD-gennemsnittet. Eksempelvis opgøres antallet af minimumstimer til danske elever i 1.-2. klasse til i alt 701 timer årligt mod gennemsnitligt 774 timer i OECD. For de større klasser (6.-8. klassetrin) ligger Danmark omtrent på gennemsnittet. Tallene viser også, at lærerne i Danmark har færre direkte undervisningstimer end gennemsnittet i landene i OECD.

”Det lave timetal i folkeskolen og lærernes færre undervisningstimer sammenlignet med andre lande er noget af det, som vi vil se på i forbindelse med den kommende reform af folkeskolen. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil vi give lærerne mere tid til at undervise,” siger Christine Antorini.

På grundskoleområdet giver de danske lærere med OECD’s opgørelsesmetode i gennemsnit 650 direkte undervisningstimer uanset klassetrin mod et OECD-gennemsnit på henholdsvis 782 og 704 for henholdsvis 1.-6. og 7.–8. klassetrin. Det er ikke kun i folkeskolen, at lærerne har færre undervisningstimer. Det er også tilfældet på gymnasierne. Her ligger Danmark helt i bund med 377 direkte undervisningstimer om året pr. lærer. Til sammenligning er OECD-gennemsnittet på 658 timer. Det bekymrer børne- og undervisningsministeren:

”Rapporten viser, at gymnasielærerne i Danmark underviser under en fjerdedel af arbejdstiden. Vi
skal dog være varsomme i forhold til at tolke på internationale sammenligninger, da de dækker over forskellige opgørelsesmetoder. Statsrevisorerne har på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen i april 2012 ligeledes bemærket, at gymnasielærernes undervisningstid er meget lav.”

I overensstemmelse med OECD’s definition på undervisning omfatter opgørelserne udelukkende undervisning defineret som ”nettoundervisning” i snæver forstand. Tidsforbrug til for eksempel eksamen, retning samt individuel vejledning er således ikke medregnet. OECD’s opgørelser over lærernes undervisningstimer skal generelt tolkes varsomt, og specifikt for de danske gymnasielæreres undervisningstid bemærkes det, at de ikke kan sammenlignes over tid på grund af ændrede opgørelsesmetoder efter 2005.

Danmark kendetegnet ved veludviklet dagtilbudssystem

På dagtilbudsområdet står Danmark i et godt lys i rapporten:

”I Danmark kommer så godt som alle børn i børnehave eller et andet dagtilbud, og opgørelserne viser, at vi har et godt og veludviklet system her i Danmark. Samtidig vurderer OECD, at børn, der har været i dagtilbud, klarer sig bedre videre i uddannelsessystemet. Derfor er det afgørende, at vi fortsat prioriterer en høj kvalitet i vores pasningstilbud. Regeringen fremlægger i efteråret et udviklingsprogram, der skal øge kvaliteten i vores dagtilbud,” siger Christine Antorini.

Se hele OECD rapporten her.

Kilde: UVM