Ny politisk aftale om praktikpladspakke

Ny politisk aftale om praktikpladspakke

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladsområdet indgået aftale om en praktikpladspakke, som skal medvirke til at skaffe flere praktikpladser.
Fra september 2008 til februar 2009 er der indgået 13.240 uddannelsesaftaler. Det er 3.652 færre aftaler sammenlignet med samme periode for et år siden, svarende til et fald på 22 procent. Samtidig er antallet af praktikpladssøgende elever steget med 1.133 fra februar 2008 til februar i år svarende til en stigning på 31 procent. Der var 4.845 praktikpladssøgende elever ved udgangen af februar i år. Inden indgåelsen af aftalen mellem forligsparterne har undervisningsministeren ført drøftelser med Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO) og KL. Det er aftalt at fortsætte drøftelserne. Forligsparterne vil desuden løbende følge op på praktikpladssituationen. Aftalen indeholder bl.a. følgende initiativer: Praktikpladspræmie Den nuværende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)-præmieringsordning omlægges, så der gives et samlet tilskud på i alt op til 16.000 kr. per elev for alle nye uddannelsesaftaler indgået efter 1. juni 2009. Hensigten er at reducere arbejdsgivernes risici ved at tage nye elever ind, selv om der er usikkerhed om tilgangen i ordrebøgerne. Konkret består præmieringen dels af en månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, det vil sige 6.000 kr., såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens tre måneder, dels af en bonus på 10.000 kr., når prøvetiden afsluttes med fastansættelse. Ordningen er foreløbigt tidsbegrænset til og med 2010.

Penge til opsøgende arbejde

Omlægning af tilskuddet til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde med henblik på at målrette tilskuddet til den nuværende praktikpladssituation. Omlægningen forventes at indebære, at der vil blive udbetalt 30 mio. kr. mere end tilfældet ville have været med de nuværende regler.

Kampagne

Der iværksættes en kampagne med særligt fokus på skolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende indsats, blandt andet. i form af praktikplads-startpakker til virksomhederne, etablering af en telefonlinje (hotline) med videre.

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Der indføres et løntilskud på 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder, der opretter nye praktikpladser i erhvervsgrunduddannelsen (egu). Finansieringsmodellen for egu omlægges til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i dag fremover vil modtage et aktivitetsafhængigt tilskud, svarende til kommunens faktiske antal egu-elever og udgifter hertil. Kommunerne og virksomheder får med disse initiativer styrket de økonomiske incitamenter til at igangsætte egu-forløb, frem for at lade de unge modtage kontanthjælp.

Praktikpladser i det offentlige

Regeringen og KL vil i forbindelse med kommuneforhandlingerne i foråret 2009 drøfte, om det er muligt ekstraordinært at øge antallet af kommunale praktikpladser, blandt andet på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Tilsvarende vil staten evaluere de hidtidige indsatser for flere praktikpladser i staten med henblik på en eventuel fremadrettet justering.

Øvrigt

Forligsparterne er enige om, at arbejde videre med at afdække mulighederne for en styrkelse af uddannelsesgarantien, herunder evt. en midlertidig styrkelse af skolepraktikken. Dette sker bl.a. med inddragelse af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler: "Aftalen er første skridt af en samlet strategi, der skal afbøde de værste virkninger af finanskrisen på erhvervsuddannelserne. Der gives nu en stor og meget mærkbar præmie på 2.000 kroner per måned i prøveperioden og 10.000 kroner ved indgåelse af en praktikaftale. Det hjælper virksomhederne over det indledende besvær, der altid er ved en nyansættelse. Nu gælder det om, at alle parter værner om erhvervsuddannelserne. Jeg kender en virksomhed, som på trods af, at de er nødt til at indskrænke medarbejderstaben har fastholdt deres elever. Det er vejen frem, for ellers går uddannelserne jo helt i stå, og det må ikke ske," siger Bertel Haarder. Kilde: Undervisningsministeriet