Nye forsøg med elevplaner og kvalitetsrapporter sættes i gang

Nye forsøg med elevplaner og kvalitetsrapporter sættes i gang

Mere end 100 svarbreve sendes i de kommende dage til en lang række af landets kommuner. I medfør af udfordringsretten får kommuner og skoler nu tilladelse til forsøg med blandt andet elevplaner, kvalitetsrapporter, holddannelse og fælles ledelse.
Undervisningsministeriet har modtaget 104 ansøgninger om forsøg i medfør af udfordringsretten. Heraf vedrører 68 ansøgninger elevplaner. 15 ansøgninger vedrører kvalitetsrapporter. Mange af de ansøgende kommuner og skoler har fundet inspiration i de modeller til elevplaner og kvalitetsrapporter, der fremgår af rapporten fra det såkaldte Monsterudvalg på folkeskoleområdet. Med hensyn til elevplanen søger de fleste skoler om dispensation fra bestemmelsen om, at alle fag skal omtales i elevplanen. I stedet ønsker de, at elevens lærere ud fra en helhedsvurdering af den enkelte elev beslutter, hvad der skal omtales i elevplanen. Sådanne forsøg er, i tråd med Monsterudvalgets model, blevet imødekommet, under forudsætning af at alle fag overvejes i forbindelse med udarbejdelse af elevplanen. Som dokumentation herfor skal alle elevens lærere underskrive planen. Endvidere skal forældrenes ønsker til omtale af bestemte fag inddrages i vurderingen af, hvilke fag der skal omtales i den enkelte elevs elevplan. Med hensyn til kvalitetsrapporter har mange af kommunerne ønsket alene at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Disse ansøgninger er alle blevet imødekommet med en anbefaling om, at kommunalbestyrelsen i det mellemliggende år drøfter opfølgning på den seneste rapport. I alt er 96 ansøgninger blevet imødekommet, nogle dog med betingelser. En ansøgning er sat i bero, og syv ansøgninger er blevet afvist. Nogle er afvist med den begrundelse, at forsøget ikke respekterer de grundlæggende intentioner med de regler, der søges om dispensation fra. Andre er afvist, fordi der ikke er tale om afbureaukratisering. Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler: ”Jeg er glad for den store interesse for udfordringsretten og ser frem til at se resultaterne af de mange forsøg. De skal sammen med de øvrige initiativer i regeringens afbureaukratiseringsprogram medføre, at vi får fjernet unødvendigt bureaukrati og i stedet får fokus på undervisningen og alt det gode, der foregår rundt omkring på skolerne.” De 104 ansøgninger er indsendt i første runde af udfordringsretten. Udfordringsretten fortsætter indtil udgangen af 2011, hvor der gennemføres en tværgående evaluering af forsøgene. Det er således fortsat muligt at indsende ansøgninger om nye og enklere måder at gøre tingene på.