Seks nye videregående uddannelser

Seks nye videregående uddannelser

Nye uddannelser inden for kommunikation og journalistik skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for målrettede kommunikatorer i den offentlige og private sektor. Undervisningsministeren har godkendt i alt seks nye videregående uddannelser.
Kommunikation, journalistik, tandpleje, jordbrugsvirksomhed og materialeteknologi. Samfundet er i konstant forandring. Derfor er der behov for nye uddannelser, som kan imødekomme nye krav fra arbejdsmarkedet. Undervisningsminister Tina Nedergaard har godkendt seks nye videregående uddannelser. "Jeg glæder mig over at byde de seks nye uddannelser velkommen på uddannelsespaletten. Nye uddannelser inden for kommunikation og journalistik skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for målrettede kommunikatorer i den offentlige og private sektor, ligesom de resterende uddannelser også opfylder behov på det nuværende jobmarked. Uddannelserne har alle været igennem en akkreditering, der skal sikre deres faglige kvalitet og relevans. Først er forslagene dog screenet i Undervisningsministeriet for at sikre, at de nye uddannelser har en samfundsøkonomisk relevans, at arbejdsgiverne har behov for de kompetencer, der uddannes til, og at der dermed er beskæftigelsesmuligheder for dem, der læser uddannelsen," siger Tina Nedergaard. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har fået godkendt to nye uddannelser; En professionsbacheloruddannelse i kommunikation og en diplomuddannelse i visuel journalistik. Forsøgsuddannelsen grafisk kommunikation på Mediehøjskolen i København har skiftet navn til professionsbacheloruddannelse i visuel kommunikation og er blevet udvidet med en ny studieretning inden for fotografisk kommunikation. Studieretningen åbner også nye videreuddannelsesmuligheder for uddannede fotografer. Tandplejeruddannelsen er blevet hævet til professionsbachelorniveau. Tandplejeruddannelsens faglige niveau skal styrkes, så fremtidens behov for øgede kompetencer til tandplejerprofessionen kan imødekommes. Inden for det tekniske område har undervisningsministeren desuden godkendt en ny diplomingeniøruddannelse i materialeteknologi. Uddannelsen retter sig mod beklædnings- og møbelbranchen og uddanner i udvikling, produktion og markedsføring af nye tekstilformer. Endelig er der godkendt en ny, selvstændig overbygningsuddannelse på professionsbachelorniveau. Den skal sikre jordbrugsteknologernes muligheder for at udvide deres kompetenceniveau og kvalifikationer inden for jordbrugsområdet.

Nye uddannelser, der er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet den 5. november 2010

Professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i materialeteknologi Varighed: 3,5 år (210 ECTS-point) Ansøger: Professionshøjskolen VIA UC Udbud: Professionshøjskolen VIA UC (Herning) Formål/erhvervssigte: At uddanne diplomingeniører, der kan arbejde med udvikling af nye materialer inden for tekstiler i beklædnings- og møbelbranchen. Dimittenderne skal kunne lede og styre processer i forbindelse med materiale- og produktudvikling, både i selve designprocessen og i det videre forløb med forhandling og markedsføring. Uddannelsen har to specialeretninger; beklædningsbranchen, der retter sig mod tekstile natur- og kemofibre, og møbelbranchen, der retter sig mod materialer af træ, plast og metal. Ved siden af materialekendskab undervises der også i økonomi, logistik, produktion, kvalitet og miljø samt kommunikation. Professionsbacheloruddannelse i kommunikation Varighed: 3,5 år (210 ECTS-point) Ansøger: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udbud: Mediehøjskolen i København og Journalisthøjskolen i Århus Formål/erhvervssigte: At kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne varetage hele processen i forbindelse med kommunikationsopgaver, fra identifikation og analyse af behov til udførelse på relevante medieplatforme, samt at kunne løse opgaverne med udgangspunkt i forretningsforståelse og kendskab til opgavens interessenter. Uddannelsen retter sig mod kommunikationsopgaver i private og offentlige organisationer, og der undervises foruden kommunikation også i samfundsfag, organisationsteori, research og forretningsforståelse og økonomi. Professionsbacheloruddannelse i tandpleje Varighed: Tre år (180 ECTS-point). Ansøger: Aarhus Universitet og Københavns Universitet Udbud: Aarhus Universitet og Københavns Universitet Formål/erhvervssigte: Uddannelsen er en opkvalificering af den nuværende tandplejeruddannelse til professionsbachelorniveau. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne fungere selvstændigt i professionen og tilføre tandplejefaget en ny faglig tyngde inden for diagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggelse, risikovurdering, behandling og sundhedsfremme. Både i den offentlige og i den private tandplejesektor. Professionsbacheloruddannelse i visuel kommunikation Varighed: Tre år (180 ECTS-point) Ansøger: Mediehøjskolen i København Udbud: Mediehøjskolen i København Formål/erhvervssigte: Forsøgsuddannelsen i grafisk kommunikation med tre specialelinjer er blevet endeligt godkendt og har i denne forbindelse skiftet navn til visuel kommunikation. Uddannelsen har nemlig fået en fjerde specialelinje i fotografisk kommunikation. Uddannelsen skal kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at kunne tilrettelægge, organisere og gennemføre opgaver inden for visuel kommunikation og grafisk design samt til at kunne planlægge og udvikle koncepter til alle medieplatforme med henblik på beskæftigelse inden for mediebranchen. Den oprindelige professionsbacheloruddannelse i grafisk kommunikation kan fortsat læses i Haderslev. Professionsbacheloruddannelse i jordbrugsvirksomhed (overbygningsuddannelse) Varighed: 1,5 år (90 ECTS-point) Ansøger: Erhvervsakademi Aarhus Udbud: Erhvervsakademi Aarhus (Århus), Erhvervsakademi Lillebælt (Odense), Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse) Formål/erhvervssigte: At uddanne dimittender, der kan varetage stillinger inden for jordbrugsområdet med rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning. Uddannelsen dækker jordbrug inden for både landbrug og gartneri og er opbygget med to studieretninger, biologi og jordbrugsøkonomi. Uddannelsen er overbygning på erhvervsakademiuddannelsen inden for jordbrugsteknologi eller anden relevant uddannelse på erhvervsakademiniveau. Diplomuddannelse i visuel journalistik Varighed: Et år (60 ECTS-point), normalt tilrettelagt som deltidsstudium over to år Ansøger: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udbud: Mediehøjskolen i København og Journalisthøjskolen i Århus Formål/erhvervssigte: At kvalificere uddannede journalister og kommunikatører i forståelsen af visuelle teknikker og virkemidler på tværs af de forskellige medieplatforme, som anvendes i medie- og kommunikationsbranchen.

Nye udbud af eksisterende uddannelser, der er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet den 5. november 2010

* Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi på Erhvervsakademi Lillebælt (udbud i Odense) * Professionsbacheloruddannelse i økonomi og informationsteknologi på Københavns Erhvervsakademi (København N) * Professionsbacheloruddannelse i design og business (overbygning) på Erhvervsakademi SydVest (Sønderborg) * Professionsbacheloruddannelse i e-konceptudvikling (overbygning) på Erhvervsakademi Lillebælt (Odense), Erhvervsakademi Sjælland (Køge) og Erhvervsakademi Aarhus (Århus) * Professionsbacheloruddannelse i international hospitality management (overbygning) på Erhvervsakademi Dania (Randers) * Profilforløb i sundhedspraksis på Erhvervsakademi Kolding (Kolding) og Erhvervsakademi Lillebælt (Odense) * Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning på Professionshøjskolen Metropol (Kbh.) * Diplomuddannelse i erhvervspædagogik på Professionshøjskolen VIA UC (Horsens) og Professionshøjskolen UC Syd (Esbjerg og Haderslev) * Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge på Professionshøjskolen VIA UC (Holstebro) * Diplomuddannelse i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Kolding (Kolding) * Diplomuddannelse i webudvikling på Erhvervsakademi Kolding (Kolding) Kilde: Undervisningsministeriet