Børne- og undervisningsområdet styrkes med 4,3 milliarder kroner

Børne- og undervisningsområdet styrkes med 4,3 milliarder kroner

Flere pædagoger i dagtilbuddene, fleksibelt loft over klassekvotienter på gymnasierne og it-løft i folkeskolen er blandt initiativerne i finanslovsaftalen for 2012, som regeringen og Enhedslisten netop har indgået.

PRESSEMEDDELELSE

Med aftalen om finansloven for 2012 iværksættes der en række initiativer til styrkelse af kvaliteten i ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Samtidig sikres det, at alle familier har råd til at sende deres børn på efterskole:

- Bedre normeringer på dagtilbudsområdet
- Tilbagerulning af besparelse på elevstøtten til efterskoler
- Indførelsen af et fleksibelt loft på 28 elever i gymnasieklasserne
- Styrket kvalitet i undervisningen i grundforløbet i erhvervsuddannelserne
- Højere skolepraktikydelse for hjemmeboende elever over 18 år
- Meraktivitet i uddannelserne
- Reserve til initiativer i regeringens folkeskoleudspil
- It-løft i folkeskolen
- Digitale læringsformer og pædagogik i folkeskolen
- Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion
- Udviklingsprogram for styrkelse af tosprogede elevers faglighed
- Forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen
- Ekstra skolepraktikpladser samt videreførelse af praktikpladspræmie.

”Jeg er meget tilfreds med, at regeringen og Enhedslisten med finanslovsaftalen for 2012 har taget de første skridt mod realiseringen af en ambitiøs børne- og uddannelsespolitik, der skal styrke kvaliteten i uddannelserne. Jeg er også meget glad for, at vi nu får mulighed for at forbedre normeringerne på dagtilbudsområdet,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Der er afsat 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Regeringen udmønter midlerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2013.

Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan være et første skridt mod en øget kvalitet på dagtilbudsområdet blandt andet ved, at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.

Besparelsen på elevstøtten til efterskolerne tilbagerulles, så tilskuddene understøtter en social profil, og så det sikres, at alle familier har råd til at sende deres børn på efterskole.

Indførelsen af et fleksibelt loft i gymnasierne betyder, at hver uddannelsesinstitution fra sommeren 2012 højst må have en gennemsnitlig klassekvotient på 28 elever i stamklasserne. Forslaget om at nedbringe klassestørrelserne har været et element i regeringsgrundlaget.

Inden for erhvervsuddannelserne afsættes der flere midler til grundforløbene, som skal forbedre kvaliteten af undervisningen og reducere frafaldet. Samtidig forbedres vilkårene for elever i skolepraktik ved en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever over 18 år, så ydelsen får samme niveau som før genopretningsaftalen.

Kvalitetsløftet i uddannelserne under Ministeriet for Børn og Undervisning understøttes af, at der i finanslovsaftalen afsættes midler til øget aktivitet i uddannelserne, så flere elever i uddannelse ikke går ud over den kvalitet, som eleverne oplever i deres nye uddannelser.

Der afsættes i alt 1,7 milliarder kroner til initiativer, der på forskellig vis skal løfte folkeskoleområdet. Der er afsat en reserve på i alt 1,1 milliarder kroner til initiativer i regeringens folkeskoleudspil. Reserven er første skridt på vejen mod en bedre folkeskole, som skal give alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen.

Derudover er der afsat i alt 500 millioner kroner til et it-løft i folkeskolen og 10 millioner kroner i en pulje til digitale læringsformer og pædagogik i folkeskolen. Endelig vil etableringen af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion sammen med forlængelsen og udvidelsen af Tosprogs-Taskforcen og udviklingsprogrammet for styrkelse af tosprogede elevers faglighed give en håndsrækning til de elever i folkeskolen, der har brug for ekstra støtte.

Regeringen har sammen med stort set alle Folketingets partier indgået en praktikpladspakke, som blandt andet indebærer 3.000 skolepraktikpladser, og at præmien på 70.000 kroner for at indgå elevaftaler videreføres.

”Ud over de ting, vi har fået igennem på børne- og undervisningsområdet, er jeg også meget glad for, at det er lykkedes beskæftigelsesministeren at indgå en aftale om at fjerne prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse inden for blandt andet AMU. Jeg er sikker på, at mange faglærte og ufaglærte vil være meget tilfredse med, at de igen kan få relevant efteruddannelse på landets erhvervsskoler, som kan sikre dem bedre muligheder for at komme i beskæftigelse igen,” siger Christine Antorini.

Kilde: UVM