Augsburg Coaching

Augsburg Coaching


Mangler du mod til at gøre din drøm til virkelighed? Har du svært ved at træffe vigtige beslutninger? Ser du begrænsninger frem for muligheder? Trænger du til et skub i den rigtige retning – karriere, uddannelse, sundhed, familie/partner, fritid? Har du præstationsangst eller mangler selvtillid?

Lars Augsburg

Lars Augsburg er ejer og stifter af Augsburg Coaching. Lars Augsburg er Certificeret NLP/HNLP-practitioner og Coach fra Pete Andersen uddannet af NLP-træner John Tolmie. Har arbejdet med udvikling af mennesker i gemmen undervisnings og ledelse. Mangler du en person der motiverer, underviser og inspirerer på en ukompliceret, inspirerende og underholdende måde? Ja, så er du det rette sted. Jeg brænder for at fylde mennesker med fornyet gejst og gå-på-mod, og med nye vinkler til deres situation, deres muligheder og deres potentiale.

Hvorfor coaching

Her er nogle eksempler hvorfor mennesker kommer i coaching: -Man har lyst til personlig udvikling -Man sætter andres behov over sine egne -Ens dagligdag afspejler ikke ens værdier -Man er overvældet af økonomiske problemer -Man er stresset eller måske ligefrem udbrændt -Man har ikke tilfredsstillende forhold til andre, som giver en følelse af fællesskab (partner, familie, kollegaer m.m.) -Man ønsker at foretage sig kreative eller spirituelle gøremål, men sætter dem altid sidst i skemaet -Man føler man står ved en skillevej og ved ikke hvordan man kommer videre -Man føler ens liv bare sker helt af sig selv -Man har en idé til et projekt men kommer ikke videre -Man føler sig svigtet af en man holder af, og kan ikke slippe det -Man har en dårlig selvopfattelse og det føles ikke godt -Man har lyst til noget andet i livet men ved ikke hvad. -Man føler det er ydre omstændigheder der bestemmer tingenes tilstand i ens liv; ens forældre, ens uddannelse, politikerne etc. -For hver eneste af ovenstående problemstilling er der mange forskellige løsninger. Det vigtige er, at de kommer direkte fra dig som klienten. Her er en række mulig løsninger på ovenstående: -Man udøver en eller anden form for daglig selvudvikling, meditation, skriver drømme eller erkendelser ned etc. -Man afklarer sine virkelige værdibaserede prioriteter og lever dem i praksis. -Man udfaser/eliminerer ting og relationer der dræner. -Man skaber en sund økonomisk handlingsplan. -Man lærer at slappe af og prioritere efter højere værdier. -Man investerer tid i at udvikle de forhold, som kan give følelsen af fællesskab. -Man bruger tid på at praktisere og udvikle sine kreative og spirituelle evner.

Coaching versus terapi m. m.

Coaching versus terapi m. m. Coaching er et forhold mellem ligestillede, som udnytter målrettede spørgsmål for at hjælpe klienten med at bevæge sig i retningen af sine ønsker og mål. Generativ proces - installerer nye strategier Skaber funktion på et højere niveau Coachen spørger ”Hvordan?” Motivationsretningen er ”hen imod” Resultat- og handlingsorienteret (kan være procesorienteret) Terapi er et forhold hvor terapeuten er ansvarlig for at diagnosticere og afhjælpe symptomer eller sygdom, og for at hjælpe klienten med at overvinde ”fortidsorienterede” problemer. Tit bliver terapeuten ”over” klienten i forholdet. Primært helbredende, kan være generativt Genopretter funktioner og hjælper klienten med at ”tilpasse sig” Spørger ”Hvorfor?” Motivationsretningen er ”væk fra” Negative følelser, procesorienteret Rådgivning er et forhold hvor en ekspert hyres til at give råd og/eller videregive erfaring og ekspertise. Problemet der kan være i rådgivning er, at det oftest sker ud fra rådgiverens ressourcer, og derfor kan være vanskeligt at implementere med mindre den rådgivne har de samme ressourcer. Mentorship er en erfaren person, der vejleder en anden person karrieremæssigt og personligt. Mentoren deler ud af sin viden og overfører sine kompetencer ten yngre og mindre erfaren person - en mentee . Oftest er der ikke penge i forholdet mellem mentor og mentee.

Priser

Jeg tilbyder pakker på coaching, en pakke består á 7 sessioner, en session har en varighed på 45 min. der er mulighed for dobbelt sessioner. Den første session er gratis. Pris for en coaching pakke er kr. 4500- inkl. moms. Der skal altid betales forud den anden session. Vi indgår altid en coachingaftale.

Etik

International Coach Federation’s (ICF) Etiske Regler ICF’s Coaching Filosofi International Coaching Federation tilslutter sig en coachingform,som anerkender klientens ekspertise i sit eget liv og arbejde, og tror på, at enhver klient er kreativ, ressourcerig og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at:

• Afdække, afklare og tilslutte sig det, klienten Ønsker at opnå

• Opmuntre klienten til selvudforskning

• Afdække klientens egne løsninger og strategier

• Holde klienten ansvarlig for sine resultater

ICF’s Definition af Coaching

Professionel coaching er et løbende, professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv og karriere samt i virksomheder og organisationer. Coachingprocessen hjælper klienten til at uddybe læring, forbedre præstationer og øge livskvaliteten. Ved hvert møde vælger klienten samtalens emne, mens coachen lytter og bidrager med observationer og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og tilskynder klienten til handling. Coaching fremskynder klientens fremskridt ved at øge fokus og opmærksomhed på muligheder. Coaching fokuserer på, hvor klienten befinder sig nu og på det, som klienten er villig til at gøre for at komme frem til der, hvor klienten ønsker at være i fremtiden. Coaches, som er medlem af ICF, og ICF-akkreditterede coaches anerkender, at resultater er afhængig af klientens intentioner, valg og handlinger understøttet af coachens indsats og brug af coachingprocessen.

ICF’s Standarder for Etisk Adfærd Professionel adfærd generelt som coach:

1. Jeg vil opføre mig på en måde, der giver et positivt indtryk af coachingprofessionen, og jeg vil afholde mig fra adfærd eller at komme med udtalelser, der kan give offentligheden et negativt billede eller en manglende accept af coachingprofessionen.

2. Jeg vil ikke bevidst komme med offentlige udtalelser, der er usande eller vildledende, eller skriftligt komme med urigtige påstande i dokumenter, der vedrører coachingprofessionen.

3. Jeg vil respektere forskellige former for coaching. Jeg vil anerkende andres indsats og bidrag og ikke omtale dem som mine egne.

4. Jeg vil være opmærksom på ethvert forhold, der kan lede til misbrug af min indflydelse, ved at anerkende coachingens natur og måden hvorpå, den kan påvirke menneskers liv.

5. Jeg vil til enhver tid tilstræbe at erkende personlige forhold, som kan svække, skabe konflikt eller virke forstyrrende på mine coaching-færdigheder og mine professionelle forhold. Når som helst det måtte være nødvendigt, vil jeg Øjeblikkeligt søge professionel hjælp og afgøre hvilke skridt, der skal tages, herunder om det er nødvendigt at udsætte eller afslutte en eller flere af mine coachingrelationer.

6. Som træner eller supervisor af nuværende og potentielle coaches vil jeg i al undervisning og i alle supervisioner opføre mig i overensstemmelse med ICF’s etiske regler.

7. Jeg vil udføre og rapportere forskning på en kompetent og ærlig måde og indenfor anerkendte videnskabelige normer. Min forskning vil foregå med de nødvendige tilladelser fra de involverede og på en måde, der på rimelig vis beskytter deltagerne mod potentiel skade. Al forskning vil foregå i overensstemmelse med lovene i det land, hvor forskningen finder sted.

8. Jeg vil med omhu udfærdige, vedligeholde, arkivere og destruere enhver coachingjournal på en måde, der garanterer fortrolighed og er i overensstemmelse med relevante love.

9. Jeg vil kun anvende ICF medlemskontaktinformationer (e-mail, telefonnummer etc.) som foreskrevet af ICF. Professionel adfærd overfor klienter

10. Jeg vil være ansvarlig for at sætte klare, hensigtsmæssige og kulturelt passende grænser for enhver fysisk kontakt, jeg måtte have med mine klienter.

11. Jeg vil ikke involvere mig seksuelt med nogen af mine klienter.

12. Jeg vil opstille klare aftaler med mine klienter og vil vedstå mig alle aftaler indgået i sammenhæng med professionelle coachingforhold.

13. Jeg vil før den indledende session sikre mig, at min klient forstår,hvad coaching er, omfanget af fortrolighed, de Økonomiske forpligtelser samt andre punkter i coachingaftalen.

14. Jeg vil åbent fortælle om mine kvalifikationer samt min ekspertise og erfaring som coach. 15. Jeg vil ikke bevidst vildlede eller komme med falske påstande om, hvilket udbytte mine klienter vil få af coachingprocessen eller af mig som coach.

16. Jeg vil ikke give mine klienter eller mulige klienter information eller råd, som, jeg ved eller tror, er vildledende.

17. Jeg vil ikke bevidst udnytte noget aspekt af coach-klient forholdet til min personlige, professionelle eller Økonomiske fordel.

18. Jeg vil respektere klientens ret til på ethvert tidspunkt i processen at afbryde coachingen. Jeg vil være opmærksom på indikationer, der viser, at klienten ikke længere har udbytte af coachingen.

19. Hvis jeg mener, at klienten ville have bedre af at skifte til en anden coach eller har brug for andre ressourcer, vil jeg opmuntre klienten til dette.

20. Hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, vil jeg opfordre mine klienter til at søge hjælp hos andre professionelle.

21. Jeg vil tage alle rimelige skridt til at delagtiggøre de nødvendige instanser, hvis en klient afslører hensigter, som er til fare for dem selv eller andre. Fortrolighed/tavshedspligt

22. Jeg vil respektere fortroligheden af min klients informationer, undtagen hvis det tillades af min klient, eller at loven nødvendiggør andet.

23. Jeg vil indhente tilladelse fra mine klienter før offentliggørelse af deres navn som klient, eller fØr jeg bruger dem som reference eller videregiver nogen form for information, der kan identificere dem som klienter.

24. Jeg vil ikke uden tilladelse fra klienten videregive informationer til andre mod betaling. Interessekonflikter

25. Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine og min klients interesser.

26. Når som helst en aktuel interessekonflikt eller en potentiel interessekonflikt opstår, vil jeg oplyse om den og åbent drøfte den med min klient for at finde frem til den bedste løsning for min klient.

27. Jeg vil åbent fortælle min klient om alle former for forventede kompensationer fra tredjemænd, som jeg måtte få for henvisning af klienten.

28. Jeg vil kun bytte service, varer eller andet ikke-pengemæssigt vederlag, når det ikke forringer coachingforholdet. ICF Forpligtelsen om Etik Som professionel coach anerkender og indvilger jeg i at overholde mine etiske forpligtelser overfor mine coachingklienter, mine kolleger og offentligheden. Jeg forpligter mig til at følge ICF’s etiske regler, at behandle andre med værdighed som uafhængige og ligeværdige mennesker og at være et forbillede for disse standarder overfor mine klienter. Hvis jeg bryder denne etiske forpligtelse eller dele af ICF’s etiske regler, accepterer jeg, at ICF efter egen vurdering må holde mig ansvarlig for dette. Jeg anerkender desuden, at min ansvarlighed overfor ICF for ethvert brud kan betyde tab af mit ICF medlemskab og/eller mine ICF-akkreditiver.


Studenterrabatter

Den første session er gratis
Adresse

Poppelvej 11
2791 Dragør


Kontakt info

Telefon: 28 97 48 99


E-mail: info@augsburgcoaching.dk


Website

Augsburg's WebsiteAugsburg Coaching
Augsburg Coaching
Augsburg Coaching
Augsburg Coaching